O projekte

Fórum prevencie spája od roku 2017 všetkých, ktorých zaujíma zlepšovanie zdravia a prevencie ochorení na Slovensku. Podporuje spoluprácu, vzájomné zdieľanie skúseností a odporúčaní v oblasti zdravého životného štýlu a preventívnych prehliadok.

Výstupy projektu

Odporúčania, ktoré vznikli na základe stretnutí
pracovných skupín nájdete tu.

Ako projekt vznikol?

Inšpiráciou pre projekt bola platforma „Partnership to Fight Chronic Disease“, ktorá spája súkromný a verejný sektor v boji s chronickými ochoreniami a je poradným orgánom pre tvorcov politík v oblasti verejného zdravia v USA.

Odbornými partnermi projektu sú Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ), ktoré zastupuje MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.

Aktéri projektu

Aktérmi projektu sú zamestnávatelia, štátne inštitúcie, zdravotné
poisťovne, pacientske organizácie a odborné spoločnosti, ako aj
akademické inštitúcie.